O Medardovu kápi 5. 6. 2020

Všeobecně

Hra „O Medardovu kápi“ je týmová šifrovací hra pro širokou veřejnost. Cílem hry je postupovat v souladu s Pravidly od startovního do cílového stanoviště. Pořadatelem Hry je K-klub – středisko volného času Jičín. Letos jsou Pravidla poněkud specifická s ohledem na morovou ránu, která postihla svět. Dodržujte proto během Hry všechna nařízení platná v době konání Hry.

Účast ve hře, registrace, platba startovného

Hry se mohou účastnit týmy o počtu 2-5 členů. Registrace týmů proběhne letos přes tento registrační formulář. Tým si při registraci zvolí název, heslo týmu a oznámí číslo kontaktního telefonu a e-mailu pro komunikaci s organizátory před a během Hry. Platba startovného ve výši 200 Kč / tým proběhne bezhotovostně před zahájením Hry na účet K-klubu č. 27-3194190247/0100. V poznámce k platbě uveďte prosím název týmu. Peníze ze startovného budou využity na pokrytí nákladů s hrou spojených. Registraci a platbu startovného prosím proveďte nejpozději do středy 3.6.2020. Rozhodnete-li pro účast později, vezmeme do Hry i Vás, prosíme ale o využití bezkontaktní registrace a platby startovného.  

Termín hry

V pátek 5.6.2020 od 18:00 do 18:20 proběhne před K-klubem dodatečná prezentace týmů, které to nezvládnou v předstihu. Hra samotná odstartuje v 18:30 hodin na Valdštejnově náměstí. V tento čas bude všem týmům předána startovní obálka, opět před K-klubem. Tímto bude Hra zahájena. Cíl Hry bude na zatím neznámém místě. Cíl se uzavírá v sobotu 6.6.2020 v 6:00 ráno.

Šifry

Šifrou obecně se rozumí úloha či aktivita, jejímž vyřešením či splněním získává tým informaci o poloze dalšího stanoviště. Zadání šifer bude umístěno na stanovištích v označených schránkách nebo bude vydáno obsluhou stanoviště. Všechny šifry budou označeny logem Hry, číslem a heslem stanoviště. Bude-li šifra na stanovišti uložena v tištěné formě, smí si tým vzít s sebou maximálně 2 výtisky, nebude-li výslovně řečeno jinak. Bude-li šifra na stanovišti umístěna v neodnosné formě, tým si takovou šifru opíše, obkreslí, vyfotí apod., případně ji rovnou vyluští :-). Šifry nebudou na stanovištích nijak ukryty, pouze budou umístěny tak, aby nebyly příliš na očích nenechavcům. Použitá zadání šifer je nutno vzít s sebou až do cíle, mohou se hodit. Nebude-li uvedeno jinak, používají šifry ke kódování anglickou abecedu o 26 znacích A-Z (bez CH). V případě polského kříže je použita abeceda o 27 znacích včetně písmene CH.

Systém hry

Hra bude čistě lineární. Vyluštěním šifry získává tým informaci o poloze následujícího stanoviště a postupuje Hrou dál. Pokud se týmu nepodaří šifru v rozumném čase vyřešit, má dvě možnosti, jak si postup ulehčit. První možností je požádat o Nápovědu, což je standardizovaná informace, která může s řešením šifry napomoci. Druhou možností je požádat o Řešení, což je informace o poloze následujícího stanoviště. Nápovědu a Řešení si lze vyžádat telefonicky od organizátorů, číslo bude zveřejněno ve startovních informacích. Při žádosti o Nápovědu či Řešení uvede týmu heslo stanoviště a heslo týmu (zvolí si při prezentaci). Čerpání Nápověd a Řešení je množstevně neomezené, nicméně tým musí jejich získání vykoupit pomyslnými kapkami Živé vody. Cena samostatné Nápovědy je 1 kapka, cena samostatného Řešení 3 kapky Živé vody. Čerpá-li tým na jedné šifře Nápovědu a následně i Řešení, spotřebuje rovněž pouze 3 kapky Živé vody, tzn. výhodnější postup je pokusit se o řešení nejprve s Nápovědou. Případnou žádost o Řešení je dobré využít až v případě, kdy už tým opravdu delší dobu netuší, jak si s šifrou poradit.

Tým projde úspěšně Hrou, pokud projde do cílového stanoviště v souladu s Pravidly, v cílovém stanovišti se organizátorům prokáže cílovým heslem, které se dozví v průběhu Hry a vyřeší závěrečnou cílovou šifru. Jako čas ukončení Hry bude započítán čas příchodu a sdělení cílového hesla na cílovém stanovišti. Do cíle je tedy nutno dorazit nejpozději v 6:00, závěrečnou cílovou šifru lze řešit i po tomto čase. Její vyřešení je ale nutné pro zdárné ukončení celé Hry. Řešení cílové šifry je možno do 7:00, poté budou příslušnému týmu započteny 3 kapky Živé vody.    

Pravidla mohou být během Hry doplněna doplňkovými pravidly uvedenými kurzívou pod zadáním šifer.

Vyhodnocení hry

Konečné pořadí týmů ve Hře je dáno dvěma kritérii:

Prvním kritériem je menší počet spotřebovaných kapek Živé vody, druhým kritériem pak čas příchodu do cíle. Podmínkou pro zařazení do výsledkové listiny je dojít do cíle a tam vyřešit cílovou šifru.

Nejlepší týmy budou odměněny diplomem a drobnými dary.

Povolené a zakázané postupy

 • Tým hraje za každých okolností dle zásad fair-play a dodržuje Pravidla hry. 
 • Postup Hrou je možný pouze za pomoci vlastních nohou, povolen je i přesun prostředky veřejné hromadné dopravy. Povoleny nejsou ani kola, koloběžky, kolečkové brusle, jízda na zvířeti apod.
 • Hráči mohou během hry získávat obecné informace od kolemjdoucích, od přátel na telefonu, z internetu i jiných veřejně dostupných zdrojů. Osoby nezúčastněné ve Hře nesmí ovšem přímo zasahovat do luštění šifer.
 • Tým se může během Hry kdykoli rozdělit, uzná-li to za vhodné.
 • Dorozumívání v týmu je možné všemi běžně dostupnými prostředky.
 • Použití GPS pro navigaci v terénu je povoleno.
 • Tým nespolupracuje se soupeři ani jim neškodí, zakázáno je sledovat konkurenční tým bez vyřešení šifry.
 • Stanoviště tým po vyzvednutí šifry uvede do původní podoby.
 • Najde-li tým náhodně stanoviště bez vyluštění předchozí šifry, nesmí si toto zadání vyzvednout.
 • Tým se pohybuje trasou Hry v souladu se zákony ČR, nevstupuje na neveřejné pozemky a je dbalý obecně slušného vychování a dobrých mravů.

Nutné vybavení do hry

Organizátory předpokládaná doba Hry je 8-11 hodin. Vybavte se na tuto dobu přiměřeně, co se týká drobného občerstvení, kvalitního obutí a ošacení pro pobyt v přírodě s přihlédnutím k aktuálnímu počasí apod. Podstatná část Hry se odehraje za tmy, zde je nutné vzít s sebou nějaké posvícení (ideální jsou čelovky). Ostatní vybavení nutné pro absolvování Hry obdržíte na startu. Hra se bude konat v Jičíně a v jeho blízkém až středně vzdáleném okolí. Hra se koná za každého počasí.

Důležité upozornění

Letošní trasa je v ideálním případě dlouhá okolo 17 km. S civilizačními vymoženostmi během Hry v zásadě nepočítejte, máme tu ten mor. O to lépe se vybavte a připravte, co se týká dostatečné výbavy (oblečení, obutí, jídlo, pití, světlo, telefony apod.). Během Hry tak budete odkázání pouze na lesní a luční plody, kořínky, houby, ulovenou zvěř 🙂 nebo vlastní zásoby. Na trase jsou pasáže, které jsou navigačně náročnější, proto je dobré mít v týmu někoho, kdo se jen tak v noci v lese neztratí.

Dále je nutno vzít s sebou do týmu minimálně toto:

 • minimálně jeden chytrý telefon na tým
 • černý lihový fix, který dokáže vybarvit aspoň polovinu plochu formátu A4
 • tvrdou podložku, papíry, psací potřeby, nůžky, izolepa, průsvitka
 • nahlášený mobilní telefon pro komunikaci s organizátory pro čerpání Nápověd a Řešení
 • průhledné folie (pro uchování šifer v případě deště)

Ostatní nutné vybavení pro Hru obdrží týmy ve Startovní obálce, která bude obsahovat:

 • organizační pokyny
 • mapové podklady nutné k postupu Hrou
 • číslo mobilního telefonu pro čerpání Nápověd a Řešení
 • upřesnění polohy šifer na stanovištích (bude-li to nutné)
 • šifrovací pomůcku se základními typy kódování
 • zadání šifry č.1