Děti a mládež – rybářský kroužek při MO ČRS Jičín

Dítětem se, jako členem Českého rybářského svazu (dále jen ČRS), rozumí každý do 15 let věku (včetně, tzn. do konce kalendářního roku, v němž dosáhl 15 let). Povolenku může mládež do 15 let získat po absolvování 1. ročníku rybářského kroužku. Mládež od 16 do 18 let má stejná práva a povinnosti jako dospělý člen. Minimální věková hranice pro podání přihlášky do kroužku je 10 let. Kroužek se koná v K-klubu na Valdštejnově náměstí v Jičíně a začíná v měsíci říjen. Přesné datum zahájení kroužku, bude zveřejněno na webových stránkách K-klubu a stránkách Místní organizace ČRS Jičín (dále jen MO ČRS Jičín). Kroužek je vždy ukončen „Dětskými rybářskými závody“ na rybníku Dvorce.

,,Jak získat povolení k lovu?“

Podmínky pro přijímání nových členů z řad dětí místní organizace:

  • na začátku každého školního roku (přihlášky na www.kackojicin.cz vždy po 20.8. daného roku) podáním přihlášky do kroužku „Rybářů Jičín“ (uvést jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště), kterou podá v K-klubu Jičín,
  • adresa trvalého bydliště musí být v obvodu působnosti – spádové oblasti MO ČRS Jičín,
  • přihlásit se do rybářského kroužku, který organizuje MO Jičín, tento pravidelně navštěvovat,
  • po přijetí nového člena (dítě) mít povinnost navštěvovat rybářský kroužek s účastí minimálně 60 % v období dvou školních let. V prvním školním roce se budou děti připravovat ke splnění požadovaného testu potřebného k vydání rybářského lístku (dle rybářského řádu), kdy na podkladě splnění těchto podmínek bude následně vydáno povolení k lovu (povolenka).
  • Ve druhém školním roce povinnost navštěvovat kroužek pro pokročilé s účastí minimálně 60 %, se zaměřením na zdokonalení dovedností a znalostí nabytých v prvním roce kroužku. Během druhého ročníku jsou praktické ukázky jednotlivých rybolovných technik s návštěvami spojenými s rybolovem u vody. Po ukončení kroužku pro pokročilé již nebude třeba tento kroužek navštěvovat a je to pouze na dobrovolnosti do dovršení věku pro mládež.

Další podmínkou získání povolenky k lovu u mládeže je:

  • účast v rybářském kroužku a úspěšné složení závěrečného testu,
  • zakoupení státního rybářského lístku (na základě úspěšně absolvovaného testu vydá MO ČRS „osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek).
  • zaplacení členského příspěvku (jedná se o zákonem stanovenou povinnost každého člena ČRS, kdy po té každý obdrží tzv. ,,členskou známku“, která bude vlepena do „členského průkazu“)

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

Rybářské vybavení je třeba si obstarat každý sám, je zde možnost konzultace s vedoucími rybářských kroužků.

VEDOUCÍ KROUŽKU: Charvát David