Pravidla členství

 • jsou stručným výpisem práv a povinností účastníků zájmového vzdělávání podrobně zpracovaných ve Vnitřním řádě z roku 2013,
 • členství vzniká na základě odevzdání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení úplaty za zájmové vzdělávání, čímž se stvrzuje i souhlas s pravidly členství v K-klubu,
 • členové zájmových útvarů (kroužků) a účastníci příležitostných akcí jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy K-klubu, se kterými jsou seznámeni při zahájení činnosti kroužku nebo akce
 • členové zájmových útvarů jsou pojištěni proti úrazu a ztrátám věcí za předpokladu řádně vyplněné přihlášky, zaplaceného zápisného, dodržení pravidel členství a vnitřních předpisů,
 • v případě, že nebude přihlášen dostatečný počet členů, nebude činnost kroužku zahájena, o zahájení činnosti kroužku rozhoduje ředitelka K-klubu,
 • poměrná část zápisného se vrací pouze v případě dlouhodobé nemoci člena (nad 1 měsíc) doložené lékařským potvrzením, v jiných případech se zápisné nevrací
 • v případě, že jste se stali účastníkem zájmového vzdělávání (podání přihlášky, zaplacení) a nechcete jim již v daném školním roce být, je nutné písemné ukončení členství (email, dopis + zpětná odezva K-klubu), v opačném případě je možno nadále požadovat po účastnících finanční prostředky spojené se zájmovým kroužkem, jehož jste členem,
 • poplatek za zájmové vzdělávání se krátí o přiměřenou částku a to k datu podání přihlášky po 30. říjnu daného školního roku, pokud nebyla zahájena docházka před tímto datem,
 • v případě, že nezletilý člen ZÚ vykazuje delší dobu absence, které nejsou řádně omluveny, vedoucí ZÚ, prostřednictvím vedoucího oddělení, o této skutečnosti telefonicky nebo písemně informuje zákonné zástupce nezletilých účastníků,
 • ve výjimečných případech může ředitelka K-klubu prominout nebo snížit členský poplatek (např. sociální důvody, zdravotní stav – nutné dokladovat písemnou žádostí a písemným potvrzením),
 • při mimořádném nekonání pravidelné schůzky (více jak 1 schůzka, např. nemoc lektora, jiné vážné důvody) bude lekce nahrazena v jiném termínu po dohodě členů s vedoucím kroužku, nekonání kroužku se nenahrazuje v případě, když jsou v daný den školní prázdniny,
 • víkendy a prázdniny jsou určeny pro pořádání příležitostných akcí, kurzů, seminářů a soustředění kroužků a souborů, kroužky, které odpadnou v této době nebudou nahrazovány
 • pokud nebude člen respektovat pokynů lektora či jinak narušovat chod kroužku či kurzu, může  být ředitelkou K-klubu jeho členství ukončeno.

Vydáno jako příloha č. 1 Vnitřního řádu  K – klubu  s platností od 1. srpna 2019. Vydáním této přílohy se ruší platnost přílohy předešlé.                                                                                Lenka Vacková -ředitelka K-klubu, v.r.