Vnitřní řád K-klubu

K-klub – středisko volného času Jičín,Valdštejnovo nám. 99

Platné od 28. června 2013

Vypracovala: Mgr. Lenka Vacková (ředitelka K-klubu)

Vydává: K – klub – středisko volného času, Valdštejnovo náměstí 99, Jičín

IČO: 71234918

Vnitřní řád školského zařízení K – klub – středisko volného času

K-klub-středisko volného času                                  IČO  71234918

Valdštejnovo náměstí 99                                            DIČ CZ 71234918

Jičín 50601                                                                IZO  168 001 233

Zřizovatel:      Město Jičín

                        Žižkovo náměstí 18

506 01 Jičín

Tento vnitřní řád rozvíjí a konkretizuje podmínky našeho zařízení a definuje práva a povinnosti zařízení, zaměstnanců, návštěvníků a účastníků zájmového vzdělávání. Tento dokument je tedy závazný jak pro zaměstnavatele, tak pro všechny zaměstnance, kteří jsou vůči němu v pracovním poměru, účastníkům zájmového vzdělávání a jejich zákonným zástupcům. Je veřejně přístupný.

1. Všeobecná ustanovení

a) Příspěvková organizace K – klub – středisko volného času (dále jen K-klub), Valdštejnovo náměstí 99, Jičín, byla zřízena Zřizovací listinou vydanou Městem Jičín (2004) s odkazem § 27 zákona č. 250/2000 Sb., v souladu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000Sb. a dle § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 v aktuálním znění.

b) Vnitřní řád K-klubu je vydáván na základě § 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v aktuálním znění.

c) Vnitřní řád platí pro budovu K-klubu, prostory jak vlastní, tak pronajímané a prostory pro činnosti, které K-klub zajišťuje.

2. Činnost K-klubu

a) K-klub je střediskem pro volný čas dětí, mládeže a dospělých. Zajišťuje výchovné, vzdělávací a rekreační akce a osvětovou činnost pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky a širokou veřejnost. Činnost K-klubu je vymezena v § 111 školského zákona a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 školského zákona, plánu práce, organizačního zajištění akce apod. Školní vzdělávací program je veřejný. Obecnými cíli jsou rozvoj osobnosti člověka, jeho vybavení poznávacími a sociálními schopnostmi a dovednostmi, pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti a poskytování informací apod. dle § 2 škol. zákona.  Vzdělávání poskytované podle tohoto zákona je veřejnou službou a je poskytováno zpravidla za úplatu.

b) Zájmové vzdělávání se uskutečňuje především těmito formami

 • pravidelná zájmová činnost
 • příležitostná zájmová činnost
 • táborová a rekreační činnost
 • individuální práce, vytváření podmínek pro rozvoj nadaných dětí
 • realizace spontánních aktivit

c) Činnost pravidelného zájm. vzdělávání je zahájena nejpozději 1. 10. a ukončena nejdříve 31. 5.

3. Přijímání účastníků k zájmovému vzdělávání

a) se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou č. 74/2005 Sb. Zájemci jsou přijímáni

na základě písemné nebo on-line přihlášky, která je u pravidelné činnosti, pobytových akcí a táborů podkladem pro vedení školní matriky. Při vedení dokumentace a školní matriky a při zpracování osobních údajů postupuje organizace dle zvláštního právního předpisu o ochraně osobních údajů zák. č. 101/2000 Sb.

Zájemce se může přihlásit do více ZÚ, přičemž na každý ZÚ řádně vyplní přihlášku k zájmovému vzdělávání zvlášť,

b) zájemce, který odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku a zaplatí stanovenou úplatu za zájmové vzdělávání, se stává účastníkem vybraného zájmového vzdělávání.

4. Práva a povinnosti účastníků vzdělávání a jejich zákonných zástupců

4. 1. V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 561/2004 Sb., mají účastníci následující práva:

 • na zájmové vzdělávání a služby poskytované K-klubem podle tohoto zákona,
 • na zájmové vzdělávání, které slouží k rozvoji jejich schopností, talentu a k účelnému využití volného času, uskutečňuje se zpravidla v zájmových útvarech (kluby, kroužky, sbory, oddíly, družiny apod. dále jen ZÚ),
 • počet členů v zájmových útvarech je stanoven „organizací zájmové činnosti pravidelné“.
 • být členem ZÚ, členství je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky, kterou podpisují účastníci a v případě nezletilých účastníků, jejich zákonní zástupci, v případě on-line přihlášek pak souhlas s kladným stanoviskem s Pravidly členství a Vnitřním řádem K-klubu
 • informace o průběhu a výsledcích svého zájmového vzdělávání,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich zájmového vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
 • na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se zájmového vzdělávání podle tohoto zákona,
 • v případě, že nezletilý člen ZÚ vykazuje delší dobu absence, které nejsou řádně omluveny, vedoucí ZÚ, prostřednictvím vedoucího oddělení, o této skutečnosti telefonicky nebo písemně informuje zákonné zástupce nezletilých účastníků,
 • zákonný zástupce dítěte, žáka nebo studenta, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, může požádat dle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění § 11 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání může žádat o snížení výše úplaty nebo zrušení úplaty z důvodu sociální potřebnosti. Pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce.

 Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni:

 • informovat K-klubu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • dokládat důvody své nepřítomnosti v zájm. vzdělávání v souladu s podmínkami stanovenými pravidly členství,
 • oznamovat K-klubu údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích.

4.2.  Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků mají právo na:

 • informace o průběhu a výsledcích svého zájmového vzdělávání,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich zájmového vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
 • na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se zájmového vzdělávání podle tohoto zákona.

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

 • zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do K-klubu,
 • na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
 • informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

4.3.  Další práva a povinnosti účastníků vzdělávání v K-klubu

 • K-klub je přístupný všem bez jakékoliv diskriminace z důvodů rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, apod.,
 • každý účastník má právo na zájmové vzdělávání dle školního vzdělávacího programu,
 • účastníci mají právo na rozvoj osobnosti dle nadání, fyzických a rozumových schopností,
 • handicapovaní účastníci mají právo na speciální péči v rámci možností K-klubu,
 • každý účastník má právo na ochranu před jakýmkoli tělesným nebo duševním násilím a nedbalým zacházením,
 • každý účastník má právo na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,
 • každý účastník má právo na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se zájmového vzdělávání,
 • zákonní zástupci nezletilých účastníků mají právo na informace o chování a výsledcích činností týkající se jejich dítěte. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost,
 • účastníci zájmového vzdělávání pracují v ZÚ dle vlastního plánu práce, který je vyznačen v deníku ZÚ a schválen vedoucím oddělení zájmové činnosti pravidelné,
 • dny a hodiny schůzek jsou stanoveny rozvrhem zájmové činnosti pravidelné.

4. 4. V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 561/2004 Sb., mají účastníci následující povinnosti:

 • dodržovat Vnitřní řád, předpisy a pokyny K-klubu o ochraně zdraví a bezpečnosti, vydané v souladu s platnými právními předpisy, se kterými byli seznámeni,
 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka a změny v těchto údajích,
 • účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni řídit se pokyny pedagogických pracovníků, vedoucích zájmových útvarů, případně dalších zaměstnanců K-klubu,
 •  účastníci jsou povinni své názory a mínění vyjadřovat slušným a zdvořilým způsobem,
 • zákonní zástupci nezl. účastníků jsou povinni zajistit jeho řádnou docházku, neúčast omluvit osobně, písemně, nebo telefonicky nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti účastníka zájmového vzdělávání. V případě tří neomluvených schůzek budou zákonní zástupci kontaktováni pracovníkem K-klubu,
 • účastníci zájmového vzdělávání, nebo jejich zákonní zástupci jsou povinni ihned informovat K-klub o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích svého dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na bezpečnost při prováděné činnosti, nebo ohrozit další účastníky,
 • zákonní zástupci jsou povinni sdělit DDM údaje nezbytné pro vedení školní matriky § 28 odst. 3 školského zákona:

„Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi

nebo studentovi:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo

studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,

b) datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání,

c) údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,

d) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut,

e) označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,

f) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.“

5. Provozní a vnitřní režim

5.1 Provoz a odpovědnost pracovníků

5. 1. 1 Za provoz K-klubu v průběhu roku odpovídá ředitelka.

5. 1. 2 K-klub je  v provozu celoročně.

5. 1. 3. Provozní doba v průběhu školního roku je stanovena ve všední dny od 7,00 do ukončení činnosti zájmových útvarů a dalších akcí (dle rozvrhu). Výjimky z provozní doby schvaluje ředitel (v

době jeho nepřítomnosti pověřený zástupce).

5. 1. 4 Denní činnost v K-klubu organizují pracovníci na základě měsíčního programu nabídky.

5. 1. 5 Denní provoz zabezpečují: od 13.00 hodin nebo dle plánovaných činností pedagogický dozor a vedoucí akcí. Kontrolu provádějí vedoucí pracovníci.

 1. účastníci pravidelného zájmového vzdělávání se shromažďují v prostorách před učebnami určenými ke vzdělávání nejdříve 15 min před zahájením činnosti (dle rozvrhu), ve výjimečných případech i dříve, ale pouze v prostorách k tomu určených,
 2. účastníci použijí k uložení oděvů a obuvi vyhrazené místo podle pokynů vedoucího ZÚ,
 3. účastníkům není dovoleno vstupovat do kanceláří, učeben, tanečních sálů, tělocvičen a skladů bez vyzvání zaměstnance K-klubu,
 4. v době výuky v zájmové činnosti zodpovídá za účastníka zájmového vzdělávání pedagog volného času (vedoucí zájmové činnosti)
 5. pokud zákonný zástupce dítěte uvede v přihlášce, že dítě neodchází ze zájmové činnosti

samo, je lektor povinen osobně předat dítě zákonnému zástupci, nebo jím písemně pověřené osobě, v opačném případě je chápáno, že dítě odchází po skončení ZÚ samo domů

 • pokud si dítě, které smí odcházet pouze s doprovodem, nevyzvedne zákonný zástupce, nebo jím písemně pověřená osoba do 30 min po skončení zájmové činnosti, bude zákonným zástupcům nezletilého dítěte od 31. minuty po skončení zájmové činnosti účtován poplatek 100,- Kč za každou započatou hodinu, po kterou bude dítě v K-klubu hlídat služba (službu vykonává interní pracovník),
 • pokud musí účastník opustit pravidelnou zájmovou činnost v jejím průběhu, může jej lektor ZÚ uvolnit pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte,
 • účastník zájmového vzdělávání může ukončit svou činnost na základě písemného sdělení adresovaného K-klubu, v případě nezletilého účastníka podepsaného jeho zákonným zástupcem. Účastník přestává být účastníkem ZÚ K-klubu dnem následujícím po dni doručení, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení, pokud jde o den pozdější, a to bez nároku na vrácení úplaty za zájmové vzdělávání,
 • účastníkům není dovoleno nosit do zájmového vzdělávání předměty nebezpečné, nebo předměty cenné,
 • zákonní zástupci nezletilých účastníků jsou vždy informování o akcích ZÚ, které jsou určeny právě pro členy ZÚ,
 • v případě závažných důvodů např. nemoc lektora ZÚ, může být hodina suplována jiným lektorem, v krajním případě zrušena. V případě suplované hodiny, nepřísluší účastníkům žádná finanční ani jiná kompenzace. Pokud jsou za jedno pololetí zrušeny bez náhrady více jak dva termíny (lekce) ZÚ, tak za každý další zrušený termín (lekci), který není nahrazen, náleží účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci finanční náhrada ve výši, která se vypočítá následovně: částka stanovená za školní rok se vydělí počtem lekcí v daném školním roce a vynásobí počtem zrušených lekcí, u kterých vzniká nárok na náhradu (více bod 3).

Řády místností a objektů

+ za vypracování, vyvěšení a dodržování řádů místností (výukových místností, odborných pracoven, dílen) a objektů zodpovídá ředitelka.

6.   Evidence účastníků

 • způsob evidence účastníků pro pravidelnou zájmovou činnost je stanovena
 • způsob evidence účastníků pro táborovou činnost je stanoven
 • způsob evidence účastníků pro příležitostnou činnost je stanovena

7.  Platby v K-klubu

 • se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
 • výše úplaty v zájmovém vzdělávání je stanovena podle četnosti a finanční náročnosti vykonávané činnosti, v souladu s platnými právními předpisy,
 • výše úplaty pravidelné zájmové činnosti je uvedena na webových stránkách K-klubu nebo brožuře vydávané v polovině srpna d. r. u seznamu jednotlivých kroužků. Přehled zájmových útvarů s uvedenou výší zápisného – ceník – je vydáván ředitelkou K-klubu na každý školní rok,
 • splatnost úplaty stanoví ředitelka tak, aby byla úplata splatná nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti. Úplatu může ředitelka rozdělit do více splátek.
 • úplata za pravidelnou činnost K-klubu je zpravidla splatná do 15. října d. r. od přihlášení do zájmového útvaru. Pokud nebude úplata provedena včas, nebo nedomluví-li se zákonný zástupce s ředitelkou K-klubu na případném jiném termínu úhrady, bude přihláška považována za neplatnou a místo v daném zájmovém útvaru bude nabídnuto dalším zájemcům
 •  platba se provádí bezhotovostně na účet nebo v kanceláři K-klubu
 • snížená cena za pravidelné zájmové vzdělávání může být vypočítána podle počtu měsíců, po které bude účastník zájmové vzdělávání navštěvovat, až pokud nastoupí do ZÚ po 1. 11. pro první pololetí školního roku a od 1. 4., pokud se jedná o přihlášení na zájmové vzdělávání od druhého pololetí školního roku,
 • další možností stanovení úplaty, a to zejména pro činnost volných klubů, je cena za jednu výukovou nebo cvičební lekci. Výše úplaty k jednotlivým činnostem je zveřejňována na propagačních a informačních materiálech a na přihláškách na akce,
 • úplata může být snížena (sleva) dle příslušného vnitřního závazného pokynu na daný školní rok
 • účastníkům, kteří jsou zapsáni k pravidelné činnosti, v případě účasti v dalších činnostech daného školského zařízení,
 • účastníkům zájmového vzdělávání, kteří bez vážného důvodu (stěhování, nemoc více než 4 týdny – nutno doložit) ukončí předčasně svoji činnost v K-klubu (podrobněji bod 5 odstavec k), nebo jsou vyloučeni rozhodnutím ředitelky K-klubu z důvodu dlouhodobé neomluvené absence či závažného porušení Vnitřního řádu se úplata nevrací,
 • úplata může být snížena nebo prominuta

a) dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba,

b) dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže ředitelce,

 • tam, kde je důvod nepřítomnosti doložen (např. zprávou lékaře) se vrací poměrná část, která je vypočítána následujícím způsobem: platba na celé pololetí se vydělí počtem měsíců (případně týdnů) v pololetí a vynásobí se počtem omluvených měsíců (týdnů), výsledná částka je předána zákonnému zástupci dítěte. Nezletilému dítěti je možné finanční částku předat pouze tehdy, pokud má písemný souhlas zákonného zástupce, že je možné takto postupovat. Tento souhlas a potvrzení o vrácení částky se připojí k přihlášce účastníka na daný ZÚ,
 • pokud dojde k nejasnosti, zda je daný ZÚ zaplacen, je povinností účastníka zájmového vzdělávání doložit platným dokladem (výpis z bankovního účtu klienta, příjmový pokladní doklad vydaný K-klubem, apod.), že přihlášené zájmové vzdělávání řádně uhradil. Pokud účastník není schopen úhradu doložit, považuje se takový ZÚ za nezaplacený. K-klub vyzve osobně, telefonicky, nebo písemně klienta (účastníka zájmového vzdělávání) k zaplacení úhrady za zájmové vzdělávání, a pokud klient tento ZÚ neuhradí do 14 dní od výzvy, bude jeho přihlášení považováno za neplatné. Místo v ZÚ bude nabídnuto dalším zájemcům.

8. Nepravidelná činnost, tábory, pobytové akce, adaptační kurzy a další akce

 • dle povahy akce jsou připraveny konkrétní přihlášky na konkrétní akci,
 • klient se na tyto činnosti přihlašuje vyplněním přihlášky, která je vypracována pro tu konkrétní činnost,
 • na tyto činnosti jsou vypracovány kalkulace výše účastnického poplatku,
 • úhrada musí být provedena vždy nejpozději při zahájení akce,
 • vratky se řídí platnými storno podmínkami určenými pro každou akci samostatně,
 • u pobytových akcí, delších než 4 dny, předkládá účastník písemné potvrzení lékaře

o zdravotní způsobilosti k účasti na pobytové akci a čestné prohlášení účastníka o bezinfekčnosti (u nezletilých čestné prohlášení zákonného zástupce).

9. Ukončování vzdělávání

a) zájmové vzdělávání není zakončováno zkouškou, o jeho ukončení se účastníkům nevydává doklad,

b) hodnocení jednotlivých účastníků se provádí v průběhu celého školního roku, hodnocení provádí lektor zájmového útvaru,

c) na žádost účastníka zájmového vzdělávání je možné vystavit potvrzení o absolvování zájmového vzdělávání, které obsahuje informaci o délce zájmového vzdělávání, hodinové dotaci a oboru zájmového vzdělávání.

10. Podmínky zacházení s učebními pomůckami, potřebami a majetkem K-klubu

 • účastník šetrně zachází se svěřenými učebními pomůckami, potřebami a majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku K-klubu, jiných účastníků či jiných osob hradí v plném rozsahu účastník (v případě nezletilých účastníků jejich zákonní zástupci), který poškození způsobil (podle Občanského zákoníku § 422).
 • každý účastník odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
 • před odchodem z místnosti, kde probíhala činnost, každý účastník uklidí své pracovní místo a jeho okolí.
 • účastníkům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači.
 • účastníci šetří majetek K-klubu a šetrně zachází s materiálem. Při ukončení činnosti uvedou své pracoviště do původního stavu, uklidí používaný materiál a pomůcky, společně s vedoucím ZÚ.
 • veškeré způsobené, či zjištěné závady na majetku musí být neprodleně hlášeny vedoucímu oddělení a následně ředitelce K-klubu.
 • pracovník, který odchází z budovy poslední, je povinen překontrolovat uzavření všech místností a oken, důkladně uzamknout budovu a klíče vhodit do poštovní schránky na dveřích budovy. Ponechání a nevrácení klíčů je kvalifikováno jako hrubé porušení pracovní kázně a následným snížením odměny.

11. Ochrana vlastního zdraví a zdraví ostatních účastníků v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 • účastník se při všech činnostech K-klubu chová tak, aby neohrozil zdraví své, ostatních účastníků zájmového vzdělávání či jiných osob,
 • účastník nenosí do K-klubu předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních,
 • účastník plně respektuje vnitřní řády odborných pracoven a učeben, kluboven,
 • z bezpečnostních důvodů se účastníkům zakazuje sezení na okenních parapetech a vyvýšených prostorách objektů, kde zájmové vzdělávání probíhá i v ostatních společných prostorách,
 • účastník se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech činnostech, které probíhají v rámci činnosti K-klubu v Jičíně,
 • každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činnosti v učebně či odborné pracovně, na chodbě nebo na hřišti, hlásí účastníci ihned svému vedoucímu, pedagogickému dozoru a následně vedoucímu oddělení ZČ pravidelné. V případě zranění či nevolnosti účastníka, odvede vedoucí ZÚ (vedoucí akce) postiženého do prostor kanceláře a přivolají pedagogický dozor, který zajistí informování zákonných zástupců o způsobu ošetření a případné předání účastníka (v případě nezletilých účastníků) Ve vážných případech neprodleně volat linku 155.
 • úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti účastníků zájmového vzdělávání mimo K-klub, je nutné hlásit.  Úrazy účastníků na akcích, výjezdech, LT či OS mimo  K-klub se okamžitě hlásí doprovodnému personálu a následně ředitelce K-klubu,
 • K-klub v Jičíně zajistí v souladu s dikcí vyhlášky zpracování záznamu ve stanoveném termínu (do 24 hodin od úrazu),
 • účastník plně respektuje níže uvedená pravidla vnitřního režimu K-klubu (odstavec č. 13)

11.1  BOZP a PO

 • vedoucí ZÚ je povinen zejména na začátku každého pololetí, a pak i v průběhu, ihned po přihlášení nového účastníka, poučit účastníky zájmového vzdělávání o BOZP a učinit o tom zápis v Deníku zájmového vzdělávání. Vedoucí jednotlivých aktivit jsou povinni dbát pravidel BOZP a účastníkům poskytnout nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
 • závažné události, které mají vliv na bezpečnost a zdraví osob, se ohlašují v kanceláři K-klubu
 •  každý úraz nebo poranění, ke kterému dojde během zájmového vzdělávání, nebo na akcích pořádaných DDM je nutné nahlásit vedoucímu ZÚ, nebo vedoucímu akce, který zajistí ošetření a informuje zákonného zástupce dítěte a ředitelku K-klubu. V případě úrazu v K-klub zajistí zpracování záznamu podle vyhlášky. č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů,
 • v budově K-klubu a při akcích jím pořádaných platí zákaz kouření. Rovněž platí přísný zákaz užívání návykových a omamných látek a alkoholu v době činnosti a při akcích pořádaných K-klubem. Porušení tohoto zákazu se považuje za velmi hrubé porušení Vnitřního řádu.

12. Stížnosti, podněty a připomínky účastníků zájmového vzdělávání k činnosti K-klubu

a) stížnosti, podněty a připomínky k činnosti K-klubu mohou písemně podávat všichni účastníci zájmového vzdělávání nebo jejich zákonní zástupci,

b) vedení K-klubu je povinno řešit takto obdržené stížnosti, podněty a připomínky,

c) v případě podnětů a připomínek vyrozumí vedení K-klubu pisatele, pokud uvede svoje jméno a adresu, se závěry, které vyvodilo,

d) podané stížnosti budou řádně prošetřeny. Se závěry šetření bude pisatel seznámen nejpozději do 30 dní od podání stížnosti.

13. Závěrečná ustanovení

a) tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 28. června 2013 a nahrazuje předchozí Vnitřní organizační řád vydaný 1. ledna 2006, který se tímto ruší,

b) vnitřní řád je závazný pro všechny zaměstnance K – klubu v Jičíně, účastníky vzdělávání a zájmové činnosti a ostatní návštěvníky,

c) vnitřní řád zveřejní ředitelka na přístupném místě v K – klubu , prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, účastníky zájmového vzdělávání a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.

V Jičíně dne 20. června 2013                                                                     Mgr. Lenka Vacková

                                                                                                                       ředitelka K-klubu